Знаете ли, че? / Did you know? / Lo sapevate che?

На Български / In English / In Italiano

Крамол / Kramol  N 6

Diado-Yotso-www.mimipet.com-1

 

 Преди да прочетете този Крамол, моля обърнете внимание на
 Важно за „Крамолите на Мими"!

 

*******

Любопитно / Curious / Curioso

*******

БГ* ==> Знаете ли, че?

Знаете ли, че Естония се оказва една от най-електронизираните страни в Света?

Естония вече е успяла да покрие 93 % от територията на страната с интернет чрез оптични кабели, като се предвижда през идните 2 години да бъде покрита на 100 %!

Тази страна е стигнала до такава електронизация във всички области и извършване на услуги, и обществени дейности, че благодарение на личната си карта със специален чип хората чрез интернет могат буквално за 5 минути от дома си да си регистрира фирма (след което се чакат само 5 дни и всеки може да започне да упражнява дейност с фирмата си!), могат да си платят данъците, да гласуват, да препращат важни документи и всякаква комуникация с всякакви институции и пр., че дори един адвокат върши огромна част от служебните си задължения от дома си! Разбира се тук се включва и огромната част от покупко-продажбите, които се извършват на територията на страната.

Какво пък, дали ще ги стигнем някога Ние Европейците Естонците, а?

*******

EN* ==> Did you know?

Did you know that Estonia is one of the most computerized country in the World?

Estonia has already managed to cover 93% of the country with Internet via fiber optic cables, providing in the coming two years to be covered 100 %!

This country has come to such computerization in all areas and provision of services, and community activities that due to their special chip cards people via the Internet can literally in 5 minutes from home to register a company (then should wait only 5 days and one can begin to practice with his own company!), can pay taxes, can vote, to send all important documents and communications to all institutions, etc., that even a lawyers are doing a huge part of their duties from home! Of course this includes the vast majority of purchases and sales that take place throughout the country.

Well, will we All Europeans get Estonians ever, won't we?

*******

IT* ==> Lo sapevate che?

Lo sapevate che l'Estonia è uno dei paese piu informatizzati del mondo?

L'Estonia è riuscita a coprire il 93% del paese ad Internet tramite cavi in ​​fibra ottica, fornendo nei prossimi due anni di coprire al 100 %!

Questo paese è venuto a tale informatizzazione in tutti i settori e la fornitura di servizi e le attività della comunità che grazie alla loro speciale chip card personale gente via Internet può letteralmente a 5 minuti registrare una società da casa (dopo attendere solo 5 giorni e si può cominciare a praticare con la vostra azienda!), siano in grado di pagare le tasse, votare, mandare documenti importanti e tutte le comunicazioni alle istituzioni, ecc., anche un avvocato fa una parte enorme dei loro obligi da casa! Naturalmente questo include la stragrande maggioranza degli acquisti e delle vendite che si svolgono in tutto il paese.

Beh, possiamo Noi Europei raggiungere gli Estoni, eh?

*******

  • Ако имате някакви препоръки, мнения или просто искате да споделите мисли за това, което сте прочели, моля Пишете Тук!